برگزاری جلسه توجهی دانش آموزان منتخب قرآنی

در روز شنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۰ جلسه توجیهی ویژه دانش آموزان منتخب قرآنی  که در مرحله اول مسابقات قرآنی حائز رتبه های برتر  شده اند و  به مرحله بعدی مسابقات قرآنی ترنم نور مدارس امام حسین(ع)و مرحله دوم در سطح ناحیه  راه پیدا نموده بودند با حضور مدیریت محترم مدرسه جناب آقای شبانپور  در نماز خانه آموزشگاه برگزار گردید.

برنامه های جلسه:

_ توجیه نمودن دانش آموزان و ارائه منابع مسابقات قرآتی ترنم نور توسط معاونت پرورشی دبیرستان آقای قریشی

_ تقدیر و تشکر از دانش آموزان برای کسب رتبه های برتر قرآنی در مرحله اول و توقیق و پشتکار برای مسابقات قرآنی ترنن نور و مسابقات قرآنی مرحله دوم در سطح ناحیه

نویسنده نوشته: soltaniyan