تماس با رابطین محترم قرآنی مدارس پسرانه مشهد و شهرستان ها

قرآن به مانند نقشه گنجی است که اگر به آن توجه کنی تو را به هر چه ثروت و نعمت در دنیاست می رساند. عده ای به دنبال فرمول های پیچیده هستند، عده ای در هر چیزی به غیر از قرآن این نقشه را می جویند اما نمی دانند که راهکار اصلی در همین کتاب است. کافیست به راهنمای های آن عمل نمایند، کافیست دستورات قرآن را در زندگی شان اجرایی کنند، آن موقع است که می توانند سعادت، ثروت و کمال واقعی را بیابند.

در روز دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ مسئول دبیرخانه مسابقات قرآنی ترنم نور جناب آقای قریشی با رابطین محترم قرآنی دبیرستان های دوره اول و دوم پسرانه مشهد و شهرستان ها تماس حاصل نمودند و در رابطه با دریافت دستورالعمل مسابقات و ارسال اخبار و اسامی دانش آموزان نکات مهم را یادآور شدند.

نویسنده نوشته: soltaniyan