شرکت در مسابقات قرآنی مرحله شهرستان (دبیرستان دوره دوم _ واحد کاشمر)

تلاوت قرآن ، دوباره و سه باره خواندن آن و تدبر در قرآن ، کمک می کند به اینکه ما وقتی در یک موضوع خاصی در قرآن دنبال حقایق می گردیم ، درباره آن موضوع به نتیجه ای برسیم . پس انس با قرآن لازم است . مراحل انس با قرآن را فراگیری ، تلاوت صحیح ، فهم معانی ، حفظ و تدبر در قرآن ، می باشد. مقام معظم رهبری

در روز سه شنبه مورخه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۰، اعزام‌ مسابقات‌ قرآن‌ مرحله شهرستان با توجه‌ به‌ جدول‌ زمانبندی‌ و تفکیک‌ پایه توسط معاون محترم پرورشی سرکار خانم سابقی انجام شد.

امروز مسابقات قرآن مرحله شهرستان در رشته احکام برگزار شد و ستایش‌ شجاعی‌ دانش آموز پایه‌ دهم‌ انسانی در رشته‌ احکام شرکت کرد.

درپناه‌ قرآن‌ سربلند باشید.

نویسنده نوشته: کرامتی پور