تماس با رابطین محترم قرآنی مدارس پسرانه مشهد و شهرستان ها

قرآن به مانند نقشه گنجی است که اگر به آن توجه کنی تو را به هر چه ثروت و نعمت در دنیاست می رساند. عده ای به دنبال فرمول های پیچیده هستند، عده ای در هر چیزی به غیر از قرآن این نقشه را می جویند اما نمی دانند که راهکار اصلی در همین کتاب […]